ССС Заштита вода

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Специјалистичке струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Специјалиста струковни инжењер заштите вода
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
једна године / два семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
60 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2021
Заштита вода

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма специјалистичких струковних студија Заштита вода је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера заштите животне средине у складу са основним потребама друштва. Конципиран је тако да обезбеђује стицање компетенција, компетиција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите вода.

У складу са Мисијом школе, студијски програм специјалистичких струковних студија Заштита вода омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују специјалисти струковни инжењери заштите животне средине који поседују компетентност, компатибилност и компетитивност у европским и светским оквирима.

Циљеви

Циљ студијског програма Заштита вода јесте постизање компетенција и професионалних вештина студената, будућих стручњака, у области управљања и заштите вода.

Циљ студијског програма Заштита вода јесте и едукација и обука студената ради укључења у непосредан рад у области заштите и третмана вода. Савладавањем студијског програма Заштита вода студенти ће моћи да сагледају сложеност проблема заштите вода, да науче савремене методе и процедуре истраживања и да их примене у практичном раду.

Посебни циљеви студијског програма специјалистичких струковних студија Заштита вода су:

 • усвајање напредних појмова из области заштите вода и заштите животне средине;
 • образовање стручњака који поседују неопходно знање из општих научних дисциплина повезаних са заштитом животне средине (основе заштите водних ресурса, одрживи развој и заштита животне средине, управљање и развој људских ресурса у заштити...) ради формирања реалне слике о процесима који се дешавају у природи, изграђеном окружењу и животној средини;
 • интеграција основних техничких, рачунарско-информационих и комуникационих знања у складу са потребама заштите вода;
 • оспособљавање за критичку анализу функционисања заштите вода итд.

Компетенције

По завршеном студијском програму специјалистичкхх струковних студија Заштита вода, студенти ће бити компетентни и квалификовани да теоретски и практично решавају комплексне проблеме из области заштите вода.

Компетенције које студенти стичу по завршетку специјалистичких струковних студија Заштита вода су:

 • способност демонстрирања теоријских и практичних знања и разумевање проблема заштите вода и свих неопходних радњи;
 • способност примене стеченог знања при решавању комплексних проблема у новом или непознатом радном окружењу;
 • способност интегрисања теоријских и практичних знања у решавању сложених проблема из области заштите вода, а на основу прибављених података;
 • способност да на јасан и недвосмислен начин знање и закључке пренесу стручној и широј јавности;

По завршетку студија, студенти ће бити у стању да:

 • препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде оптимална и квалитетна решења;
 • кроз праксе стечене у компанијама које се баве заштитом вода, стећи ће довољно практичног знања и биће обучени да користе, анализирају и примењују технологије које се користе у заштити вода;
 • да интегришу информације и податке из различитих извора, као и да доносе одговарајуће закључке;
 • да спроводе експерименталне и остале пројектне задатке; да анализирају и презентују резултате и да повежу управљачке и инжењерске процене ради оптимизације пословних и стручних резултата.

Наставници и сарадници

др Јелена Рајовић

Предавач

CV