ОСС Друмски саобраћај

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Основне струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Струковни инжењер саобраћаја
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Друмски саобраћај
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
три године / шест семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
180 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2014
Друмски саобраћај

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Друмски саобраћај је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања, тј. њихово оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја у друштвеном систему, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта. Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

 • планирање и организација транспортних процеса (у теретном, путничком и јавном градском транспорту),
 • планирање и организација процеса одржавања возила,
 • организација рада возних паркова,
 • логистика и логистички процеси,
 • регулисање саобраћаја на путној мрежи,
 • безбедност саобраћаја,
 • планирање саобраћаја и транспорта,
 • менаџмент у саобраћају.

Циљеви

Циљеви студијског програма Друмски саобраћај укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера друмског саобраћаја.

Општи циљ извођења студијског програма Друмски саобраћај јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за планирање, организацију, безбедност и регулисање саобраћаја, затим примену управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из области студија.

Посебни циљеви студијског програма су стицање неопходних знања и вештина за:

 • константно сагледавање проблема у функционисању и организацији друштва са аспекта саобраћаја, као и промена које се јављају у еволуцији тих проблема са основним циљем елиминисања или ублажавања њиховог утицаја;
 • упознавање са проблематиком безбедности саобраћаја, односно са феноменолошким и етиолошким карактеристикама саобраћајних незгода;
 • оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним захтевима анализе безбедности и регулисање саобраћаја;
 • упознавање студената са основним појмовима, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта;
 • оспособљавање студената за самостално обављање послова и задатака везаних за шпедитерску делатност у процесу интегралног транспортовања на логистичким принципима.

Компетенције

Најбитнији елементи образовања на овом студијском програму, укључују стицање способности везаних за успешно бављење планирањем, организацијом, безбедношћу и регулисањем саобраћаја, као и одржавањем, технологијом и експлоатацијом средстава рада, а све у складу са светским искуствима у области професионалне едукације, али узимајући у обзир специфичне околности које важе у Србији, на Космету и локалном окружењу.

 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; примене знања у пракси;
 • пројектовања, организације и контроле саобраћаја;
 • да самостално врши експерименте, врши статистичку обраду резултата, формулише и доноси закључке;
 • да на одговарајући начин напише и презентује резултате рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем;

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине у саобраћајној струци;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихова примена;
 • праћења и примене новина у саобраћајној струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју друмског саобраћаја;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области друмског саобраћаја.

Наставници и сарадници

др Ненад Марковић

Професор струковних студија

CV
др Јелена Рајовић

Предавач

CV