ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Специјалистичке струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
једна године / два семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
60 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2018
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Сврха студијског програма

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати окружење у којем ће се промовисати основни циљеви који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.

Студијски програм Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

У складу са Мисијом школе, Студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују специјалисти стуковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара који поседују компетентност, компарабилност и компетитивност у европским и светским оквирима.

Циљеви

Циљ студијског програма је постизање компетенција и струковних вештина. Поред тога, студијски програм усмеран је ка развоју креативних способности при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу. Студијски програм оспособљава студенте за тимски рад и овладавање специфичним вештинама потребним за обављање професије.

Основни циљ студијског програма је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери специјалисти за заштиту на од катастрофалних догађаја и пожара. Циљеви студијског програма усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе.

Циљ студијског програма је образoвање стручњака који поседују неопходно знање из општих научних дисциплина повезаних са заштитом од катастрофалних догађаја и пожара (природне катастрофе, одрживи развој и заштита животне средине, управљање и развој људских ресурса у заштити) ради формирања реалне слике о процесима који се дешавају у природи, изграђеном окружењу и животној средини као и класичних и посебних инжењерских дисциплина са акцентом на превентивним активностима при управљању ризиком и заштити од катастрофалних догађаја и пожара (управљање ризицима од природних катастрофа, правни оквири управљања ризицима, заштита и спасавање, информационо-комуникационе технологије у управљању ризицима, средства и опрема за гашење пожара).

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања струковних инжењера на ВТШСС Урошевац је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и заштите од катастрофалних догађаја и пожара. Циљ студијског програма је и образовање специјалиста за тимски рад, уз развој способности за приказ научних резултата стручној и широј јавности, али и формирање специјалиста који је у могућности да се укључи у научно-истраживачки рад.

Компетенције

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

По завршетку студија студент стиче следеће опште компентенције:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области струке;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа стручне области на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања;
 • способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници;
 • способност за тимски рад.

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

 • способност анализирања узрока и последица природних непогода;
 • способност превентивног деловања применом савремених информатичких метода и техника;
 • управљање системом заштите заштите од катастрофалних догађаја и пожара;
 • способност системског претраживања, праћења и примене нових прописа и стандарда у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара.
 • експертизе пожара.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, студент ће моћи да:

 • ефективно решава проблеме у условима неизвесности;
 • критички процењује расположиве податке, изводи закључке и долази до нових сазнања;
 • преноси своје идеје, мишљења и ставове професионалном и ширем друштвеном окружењу;
 • примени принципе рада у тиму;
 • води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним окружењем;
 • самостално претражује стручну литературу;
 • анализира, вреднује и објашњава приступ примени закона, техничких прописа и стандарда у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара;
 • примени принципе, системе и поступке превентивног деловања заштите од катастрофалних догађаја и пожара;
 • дефинише активности у спровођењу поступака израде акта о процени ризика и предложи одговарајуће мере;
 • планира потребно време и ресурсе за спровођење мера заштите од катастрофалних догађаја и пожара;

Свршени студенти специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара компетентни су да решавају реалне проблеме из праксе, али су и припремљени да наставе усавршавање и образовање уколико се за то определе.

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, идентификације и анализе проблема, синтезе решења, предвиђања понашања појединих решења и могућности предвиђања добрих и лоших импликација одабраног решења.

Струковни инжењери заштите од катастрофалних догађаја и пожара – специјалисти, способни су да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свога рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Свршени студенти специјалистичких струковних студија стичу знања како да економично користе природне ресурсе локалних заједница и целокупне државе у складу са принципима одрживог развоја.

Наставници и сарадници

др Јелена Рајовић

Предавач

CV