ОСС Машинство

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Основне струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Струковни инжењер машинства
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Машинство
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
три године / шест семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
180 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2014 са модулима:
Производно машинство
Заштита на раду
Инжењерска инфоматика

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Школе у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери машинства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Циљеви

Циљ студијског програма основних струковних студија Машинство јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система умерене сложености из области машинства (дефинисаних модулом студирања), са високим нивоом компетенција и струковним вештинама, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Циљеви студијског програма Машинство укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера машинства.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају:

 • изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема
 • способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака,
 • способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и
 • способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Компетенције

Завршетком студијског програма Машинство полазник стиче компетенције рада на пословима средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката.

Опште компетенције:

 • темељно познавање и разумевање фундаменталних концепата машинства, са ширим знањима у оквиру машинства;
 • разумевање, формулисање, способност креативног тумачења и решавања различитих инжењерских проблема, способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других научних резултата;
 • способност пројектовања и извођења инжењерских експеримената, анализе и имплементације добијених резултата.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Производно машинство:

 • оспособљеност за решавање шире класе проблема пројектовања, производње и експлоатације машинске опреме;
 • оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених машинских система, или њихових делова.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Заштита на раду:

 • процена професионалног ризика;
 • управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља;
 • израда извештаја о стању безбедности и заштите здравља;
 • израда планова и техничке документације заштите на раду;
 • израда нормативних аката из области заштите на раду;
 • експертиза незгода, повреда, удеса и вештачења;
 • развој методологије, метода и процедура за управљање системом безбедности;
 • организовање и руковођење системом заштите;
 • примена информационих технологија у инжењерству заштите на раду;
 • развијање инжењерске етике.

Предметно-специфичне компетенције - модул: Инжењерска информатика:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине инжењерске информатике;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихове примене на очувању животне средине, као и економично коришћење природних ресурса, у складу са принципима одрживог развоја;
 • праћења и примене новина у информационој струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју инфорационих технологија.
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области информационих технологија.

Наставници и сарадници

др Предраг Станојевић

Професор струковних студија

CV
др Ненад Марковић

Професор струковних студија

CV
др Јелена Рајовић

Предавач

CV
др Бојан Стојчетовић

Професор струковних студија