стручна пракса

Сваки студент је обавезан да пре краја летњег семестра (друга година студија) прочита Информацију о обављању стручне летње праксе и да се за све неопходне допунске податке обрати наставнику уже стручног прдмета који је дужан да те податке прибави и студенту да на увид.

Стручна пракса се обавља после одслушаног IV семестра, а пре уписа у V семестар. Обављају је сви студенти који немају радног стажа више од 12 месеци код одговарајућег послодавца. Студентима који су обавили стручну праксу на исти или одговарајући начин у оквиру студија на другој високошколској установи, стручна пракса се признаје уз одговарајућу потврду високошколске установе коју студент доставља Школи на увид.

Сваки студент мора да има оверен упут за послодавца чиме се осигурава за случај незгоде на послу. Упут студент преузима у студентском одсеку (Секретаријату) пре почетка обављања праксе. Студент је обавезан да подигне упут у два примерка од којих један остаје послодавцу, а други примерак обавезно прилаже уз дневник. Без упута кога је издала Школа не признаје се пракса.

Стручна пракса траје 15 радних дана, односно три седмице. Стручна пракса се не може прекидати, већ се обавља у континуитету.

Послодавца за обављање праксе може да нађе и сам студент, али је потребна одговарајућа потврда са подацима о делатностима послодавца као и за формирање потребног упута.

Код послодавца за време обављања праксе, студента усмерава и води одговорно лице од стране послодавца, а уз сагласност Школе.

Правила (радно време, технолошка дисциплина, заштита и безбедност на раду итд.) која важе за запослене код послодавца где студент обавља стручну праксу примењују са и на студенте, и они се прописаних правила морају придржавати.

За избор послодавца, одабир теме праксе, помоћ у изради дневника, или приликом било ког другог проблема, студент се може обратити руководиоцу праксе.

Студент треба да формира дневник стручне летње праксе који оверава одговорно лице и послодавац код кога је студент обавио праксу, као и један наставник Школе из уже стручних предмета.

Након обављене летње праксе студент у септембру месецу полаже колоквијум (одбрану дневника). Колоквијум се полаже на основу поднете испитне пријаве за редовни испитни рок.