ОСС Друмски саобраћај и транспорт

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Основне струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Струковни инжењер саобраћаја
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Друмски саобраћај
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
три године / шест семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
180 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2020
Друмски саобраћај и транспорт

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Друмски саобраћај је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања, тј. њихово оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта. Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

 • задовољавање повећаних захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из ове области;
 • савремено повезивање образовања из области друмског саобраћаја и тржишта рада и стварање флексибилнијих веза;
 • даље усавршавање наставних планова и програма, што подразумева осавремењивање курикулума, увођење нових предмета, другачије дефинисање професионалне праксе, обезбеђивање услова за стицање система сертификата и система диплома и квалификација усклађених са европским стандардима;
 • обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуацију резултата студената и наставника, односно студијског програма у целини, иновирање опреме и наставног материјала.

Циљеви

Циљеви студијског програма Друмски саобраћај и транспорт укључују постизање компетенција и вештина као и методе за њихово стицање. Циљеви укључују развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије инжењера друмског саобраћаја. У том смислу, циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака из дате области за рад у разнородним и динамичним подручјима области саобраћајног инжењерства.

Општи циљ извођења студијског програма Друмски саобраћај и транспорт јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за планирање, организацију, безбедност и регулисање саобраћаја, затим примену управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области студија.

Посебни циљеви студијског програма су стицање неопходних знања и вештина за:

 • константно сагледавање проблема у функционисању и организацији друштва са аспекта саобраћаја, као и промена које се јављају у еволуцији тих проблема са основним циљем елиминисања или ублажавања њиховог утицаја;
 • упознавање са проблематиком безбедности саобраћаја, односно са феноменолошким и етиолошким карактеристикама саобраћајних незгода;
 • оспособљавање за квалитетан стручан рад на практичним захтевима анализе безбедности и регулисање саобраћаја;
 • упознавање студената са основним појмовима места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта;
 • оспособљавање студената за самостално обављање послова и задатака везаних за шпедитерску делатност у процесу интегралног транспортовања на логистичким принципима.

Компетенције

Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај и транспорт студент стиче следеће опште способности:

 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; примене знања у пракси;
 • пројектовања, организације и контроле саобраћаја;
 • да самостално врши експерименте, врши статистичку обраду резултата, формулише и доноси закључке;
 • да на одговарајући начин напише и презентује резултате рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем;
 • професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине у саобраћајној струци;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања и вештине из различитих области и њихове примене на очувању животне средине, као и економично коришћење природних ресурса, у складу са принципима одрживог развоја;
 • праћења и примене новина у саобраћајној струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у подручју друмског саобраћаја;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области друмског саобраћаја.