ОСС Заштита на раду

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Основне струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Струковни инжењер заштите на раду
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
три године / шест семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
180 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2020
Заштита на раду

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних струковних студија Заштита на раду је образовање студената за професију струковног инжењера заштите на раду у складу са основним потребама и захтевима друштва. Конципиран је тако да обезбеђује стицање компетенција, компетиција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите на раду.

Циљеви

Основни циљ студијског програма основних струковних студија Заштита на раду је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни инжењери заштите на раду. Основни циљеви студијског програма основних струковних студија Заштита на раду усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе од којих ћемо издвојити:

 • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса;
 • образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења;
 • подстицање индивидуалног учења студената кроз самостални и групни рад;
 • велики избор програмских садржаја кроз избор из групе изборних предмета;
 • развијање новог техничког, економског и еколошки опредељеног размишљања студената, сходно актуелном техно-економском моменту.

Компетенције

Савладавањем програмских садржаја студијског програма основних струковних студија Заштита на раду студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности.

Опште компетенције:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области струке;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа стручне области на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања;
 • способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници;
 • способност за тимски рад.

По завршетку студија студент стиче и следеће предметно-специфичне компентенције:

 • примена информационих технологија у инжењерству заштите на раду;
 • способност превентивног деловања применом савремених информатичких метода и техника;
 • способност доношења одлука, на бази спроведених анализа и синтеза резултата одговарајућих истраживања;
 • способност планирања и реализације примењених истраживања у области заштите на раду;
 • управљање системом заштите на раду;
 • способност системског претраживања, праћења и примене нових прописа и стандарда у области заштите на раду.
 • управљање пројектима и иновацијама у систему заштите на раду.

Наставници и сарадници

др Јелена Рајовић

Предавач

CV