МСС Друмски саобраћај и транспорт

Структура студијског програма

НИВО СТУДИЈА:
Мастер струковне студије
ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА:
Мастер струковни инжењер саобраћаја
ОБРАЗОВНО ПОЉЕ:
Техничко-технолошко
НУЧНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Друмски саобраћај
ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА:
две године / четири семестра
УКУПАН БРОЈ ЕСПБ:
120 ЕСПБ
НАСТАВНИ ПЛАН:
Акредитован 2018
Друмски саобраћај и транспорт

Сврха студијског програма

У складу са мисијом Школе, студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Реализацијом овако дефинисаног студијског програма, образују се стуковни мастер инжењери друмског саобраћаја који поседују компетентност, компарабилност и компетитивност како у националним, тако и у европским и светским оквирима.

Студијски програм мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха студијског програма је оспособљавање студената за употребу савремених технологија код обављања транспорта путника и терета, примену савремених решења у области безбедности саобраћаја, планирања и логистике, као и даље образовање студената у области саобраћајног инжењерства.

Студијски програм је заснован на савременом поимању друмског саобраћаја и транспорта укључујући савремену литературу која описује ову област уз уважавање релевантне и важеће националне и међународне регулативе која уређује област унутрашљег и међународног транспорта путника и терета. Сходно томе, студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне, a налазe стручну примену у области саобраћајног инжењерства.

Циљеви

Циљ студијског програма је да студенти стекну знања која су потребна за правилну и ефикасну употребу савремених технологија код обављања транспорта путника и терета, примену савремених решења у области безбедности саобраћаја, одржавања саобраћајних и транспортних средстава, управљања паркирањем, планирања саобраћаја, логистике, управљања саобраћајним токовима, информационих технологија, као и организације рада саобраћајних предузећа. Поред тога, циљ студијског програма усмеран је ка развоју креативних способности код студената при разматрању проблема, анализи и критичком мишљењу, као и њихово оспособљавање за рад у разнородним условима и динамичком окружењу у области саобраћајног инжењерства.

Један од важних циљева студијског програма је развијање свести код студената за потребом сталног образовања. Студенти се оспособљавају да сагледају улогу и место струковног мастер инжењера саобраћаја у оквиру тимског рада, али и развијају вештине и способности за израду стручних радова и извештаја, саопштавање и јавно излагање резултата стручног рада.

Основни циљ студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт је да се на квалитетан, савремен и приступачан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни мастер инжењери друмског саобраћаја. Циљеви студијског програма су јасно дефинисани и усклађени су са образовним циљевима и друштвеном мисијом Школе.

Компетенције

Завршетком студија друмског саобраћаја, сагласно овом програму студија, полазник стиче компетенције рада на пословима друмског саобраћаја средњег и вишег степена сложености, односно управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене области уз могућности наставка високог образовања на специјалистичким студијама. Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај студент стиче следеће опште способности:

 • способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних информација у области друмског саобраћаја;
 • способност за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • способност примењивања стечених знања и принципа из области друмског саобраћаја на професионалан начин;
 • способност праћења и критичког прихватања нових стручних сазнања;
 • способност преношења и комуникације идеја, проблема и решења;
 • уважавање етичких норми и одговорности према широј друштвеној заједници;
 • способност за тимски рад.

По завршетку студија студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

 • способност за правилну и ефикасну употребу савремених технологија код обављања транспорта терета и путника;
 • експертизе саобраћајних незгода;
 • управљање саобраћајним токовима;
 • способност организације рада у логистичким центрима и осталим саобраћајним организацијама;
 • способност за ефикасно одржавање саобраћајних и транспортних средстава;
 • коришћење савремених информационих технологија у области саобраћаја и транспорта;
 • примена савремених решења у управљању паркирања;
 • способност за савремено вођење и одржавање возних паркова.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт, студенти ће моћи да:

 • правилно и ефикасно решавају проблеме у условима неизвесности у области друмског саобраћаја;
 • организују транспорт терета и путника у домаћем и међународном саобраћају;
 • врше експертизе саобраћајних незгода;
 • примењују принципе, системе и поступке превентивног деловања у одржавању саобраћајних и транспортних средстава;
 • критички процењују расположиве податке, изводе закључке и долазе до нових сазнања;
 • преносе своје идеје, мишљења и ставове професионалном и друштвеном окружењу;
 • примењују принципе тимског рада;
 • воде комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним окружењем из области саобраћаја и транспорта;
 • самостално претражују стручну литературу;
 • анализирају, вреднују и објашњавају националну и међународну регулативу, техничке прописе и стандарде у области саобраћаја и транспорта.

Савладавањем студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Наставници и сарадници

др Јелена Рајовић

Предавач

CV